top of page
Đóng góp xã hội
Hội phúc lợi người khuyên tật Gyeonggi-do
Thành lập trung tâm hy vọng Nhà thờ Hàn Quốc
Ngôi nhà tình thương Namyangju Shalom
Unicef
Chúng ta là người tiếp nhận và quản lý các sáng tạo của Đức Chúa Trời
Trách nhiệm của Sarangsae là quản lý để bất cứ ai cũng có thể sử dụng các sản phẩm của Đức chúa trời.
Trung tâm phúc lợi xã hội cho người lao động nước ngoài
Giúp đỡ người già neo đơn và trẻ lang thang cơ nhỡ
Công ty phúc lợi người khuyết tật Gyeonggi-do
giúp đỡ trẻ em lang thanh cơ nhỡ
bottom of page