top of page
บริการสังคม
บ้านช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนนัมยางจู
โบสถ์ศูนย์กลางความหวัง
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยสมรรถภาพคยองกี
ยูนิเซฟ
หากพระเจ้าเป็นเจ้าของสรรพสิ่ง พวกเราก็คือผู้ดูแลจัดการ
หน้าที่รับผิดชอบของซารังแซคือแบ่งสันปันส่วนสิ่งเหล่านั้นให้ใช้ได้กันอย่างทั่วถึง
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 
ช่วยเหลือคนแก่และเด็กผู้ยากไร้
ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการคยองกี
ช่วยเหลือเด็กยากไร้
bottom of page